Monitoring składowisk odpadów

Oferujemy kompleksowe wykonanie monitoringu składowisk w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523).
Monitoring składowiska odpadów obejmuje następujące składowe:

 • pomiary poziomu wód podziemnych, objętości odcieków oraz wielkości przepływu wód powierzchniowych;
 • pomiary parametrów fizykochemicznych w wodach podziemnych, powierzchniowych i odciekach;
 • pomiary związane z emisją gazów składowiskowych;
 • badanie składu i struktury masy odpadowej;
 • ocena przebiegu osiadania powierzchni składowiska;
 • kontrola stateczności skarp w oparciu o ustalone repery;
 • sprawozdania z monitoringu składowisk odpadów.


Badanie osiadania powierzchni i stateczności zboczy składowisk dokonujemy z wykorzystaniem odbiornika marki SOKKIA model GRX-1 wraz z kontrolerem SHC-250.
Badanie emisji gazów składowiskowych wykonujemy za pomocą analizatora GEOTECH GA 5000.
Dodatkowo wykonujemy pomiary natężenia hałasu.
Całoroczny monitoring składowiska odpadów zestawiamy w opracowania zawierające:

 • opis monitorowanego składowiska;
 • lokalizację punktów pobierania próbek wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych;
 • analizę wyników badań z odniesieniem do klasy czystości wód podziemnych;
 • analizę trendów zmian stężeń poszczególnych badanych parametrów;
 • określenie ewentualnego wpływu monitorowanego składowiska na otaczające środowisko.

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta