Badania próbek wód

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania i badań jakości wód ( przeznaczonych do spożycia, powierzchniowych, podziemnych, w kąpieliskach)  w szerokim zakresie pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.
Zapewniamy metodyki badań spełniające wymagania zawarte następujących rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2011 nr 258, poz. 1550 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 nr 0, poz. 85);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 nr 204, poz. 1728);
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 1478)


Oferujemy Państwu obsługę wykonaną przez kompetentny personel obejmującą zarówno etap pobrania próbek zapewniający ich reprezentatywność, jak i badania laboratoryjne na najwyższym poziomie jakości, potwierdzone certyfikatem akredytacji.
Zakres wykonywanych badań ustalamy każdorazowo z Klientem na podstawie obowiązków wynikających z prawnych uwarunkowań lub na podstawie posiadanych przez Klienta decyzji administracyjnych.


Zostaw numer - oddzwonimy

Aktualności

Akustyka budowlana.

W związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem na konsultacje i pomoc w zagadnieniach akustyki budynków mieszkalnych proponujemy Państwu:

  • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych
  • pomiary izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
  • pomiary drgań przenoszonych przez podłoże na budynki
  • dobór izolacyjności akustycznej stolarki okiennej z uwzględnieniem nawiewników w oparciu o polską normę PN-B-02151-3
  • szacowanie izolacyjności akustycznej przybliżonej R’ przegród budowlanych wewnętrznych oraz stropów z uwzględnieniem przenoszenia bocznego w oparciu o polskie normy PN-EN 12354-1 oraz PN-EN 12354-2
Więcej…
Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta