Badania próbek wód

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania i badań jakości wód ( przeznaczonych do spożycia, powierzchniowych, podziemnych, w kąpieliskach)  w szerokim zakresie pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.
Zapewniamy metodyki badań spełniające wymagania zawarte następujących rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2011 nr 258, poz. 1550 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 nr 0, poz. 85);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 nr 204, poz. 1728);
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 1478)


Oferujemy Państwu obsługę wykonaną przez kompetentny personel obejmującą zarówno etap pobrania próbek zapewniający ich reprezentatywność, jak i badania laboratoryjne na najwyższym poziomie jakości, potwierdzone certyfikatem akredytacji.
Zakres wykonywanych badań ustalamy każdorazowo z Klientem na podstawie obowiązków wynikających z prawnych uwarunkowań lub na podstawie posiadanych przez Klienta decyzji administracyjnych.


Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta