Badania próbek ścieków

Oferujemy oferuje naszym Klientom pełne doradztwo w zakresie problematyki związanej z gospodarką ściekową tj. ustalanie z Klientem zakresu analiz, kompleksową usługę pobierania i badań jakości ścieków różnego rodzaju i pochodzenia (ścieki surowe i oczyszczone, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, wody opadowe, wody pochłodnicze itd.) w szerokim zakresie pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych. Zapewniamy metodyki badań spełniające wymagania zawarte w następujących rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005r. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., Nr 0, poz. 1800 )
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 964 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2004r., Nr. 180, poz. 1867).


Posiadamy zasoby ludzkie i aparaturowe do akredytowanego pobierania zapewniającego reprezentatywność próbek zarówno chwilowych czy uśrednionych, jak i próbek średniodobowych ścieków odprowadzanych do wody, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. Sposób pobierania próbek i zakres wykonywanych badań ustalamy każdorazowo z Klientem na podstawie obowiązków wynikających z prawnych uwarunkowań lub na podstawie posiadanych przez Klienta decyzji administracyjnych. Badania oferowane przez nasze laboratorium obejmują wykonanie analiz fizykochemicznych metodami referencyjnymi lub równoważnymi do nich.


Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta