Badania próbek ścieków

Oferujemy oferuje naszym Klientom pełne doradztwo w zakresie problematyki związanej z gospodarką ściekową tj. ustalanie z Klientem zakresu analiz, kompleksową usługę pobierania i badań jakości ścieków różnego rodzaju i pochodzenia (ścieki surowe i oczyszczone, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, wody opadowe, wody pochłodnicze itd.) w szerokim zakresie pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych. Zapewniamy metodyki badań spełniające wymagania zawarte w następujących rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005r. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., Nr 0, poz. 1800 )
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 964 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2004r., Nr. 180, poz. 1867).


Posiadamy zasoby ludzkie i aparaturowe do akredytowanego pobierania zapewniającego reprezentatywność próbek zarówno chwilowych czy uśrednionych, jak i próbek średniodobowych ścieków odprowadzanych do wody, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. Sposób pobierania próbek i zakres wykonywanych badań ustalamy każdorazowo z Klientem na podstawie obowiązków wynikających z prawnych uwarunkowań lub na podstawie posiadanych przez Klienta decyzji administracyjnych. Badania oferowane przez nasze laboratorium obejmują wykonanie analiz fizykochemicznych metodami referencyjnymi lub równoważnymi do nich.


Aktualności

Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji-2017r.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta