Zgodnie z art. 425 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne  ocena wodnoprawna dotyczy następujących działań:
•    korzystania z usług wodnych;
•    długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
•    piętrzenia wody podziemnej;
•    rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
•    wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
•    wykonania urządzeń wodnych;
•    regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
•    zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
•    robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
•    działań, o których mowa w art. 227 ust. 3.

Działania określone w art. 227 ust 3 to:
•    wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
•    usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
•    usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
•    usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
•    zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;
•    udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
•    remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód: ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych lub budowli regulacyjnych;
•    rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

Szczegółowy rodzaj przedsięwzięć wymagających oceny wodnoprawnej będzie określony w akcie wykonawczym do ustawy Prawo wodne.


Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta