Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest "EKOLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Południowa, 5, 62-006, Kobylnica, NIP 7772753789, (dalej jako Administrator).

Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

 1. Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora;
 2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym;
 3. Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter Administratora;
 4. Umożliwienia Użytkownikowi przesyłania komentarzy lub opinii dotyczących produktów lub usług Administratora.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.

Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. zewnętrznym firmom sprzedażowym.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Południowa 5, 62-006 Kobylnica, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 425 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne  ocena wodnoprawna dotyczy następujących działań:
•    korzystania z usług wodnych;
•    długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
•    piętrzenia wody podziemnej;
•    rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
•    wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
•    wykonania urządzeń wodnych;
•    regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
•    zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
•    robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
•    działań, o których mowa w art. 227 ust. 3.

Działania określone w art. 227 ust 3 to:
•    wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
•    usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
•    usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
•    usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
•    zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;
•    udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
•    remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód: ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych lub budowli regulacyjnych;
•    rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

Szczegółowy rodzaj przedsięwzięć wymagających oceny wodnoprawnej będzie określony w akcie wykonawczym do ustawy Prawo wodne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.ekolab.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla "EKOLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.ekolab.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. "EKOLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.ekolab.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.ekolab.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.ekolab.pl jest "EKOLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Południowa 5, 62-006 Kobylnica, NIP 7772753789, (dalej jako „Administrator”).

 

 1. ZGODA UŻYTKOWNIKA

  Korzystanie z Serwisu www.ekolab.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

  Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

 2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
  1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

   Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.

   Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne

  2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

   Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

   1. Treść wiadomości;
   2. Nazwa Firmy.

   

 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

  1. Komunikacji z Użytkownikiem.

   Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

  2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.

   Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.

  3. Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter Administratora.

   Celem korzystania przez Administratora z danych osobowych Użytkownika udostępnionych w ramach formularza zapisu na newsletter Administratora udostępnionego w Serwisie jest informowanie Użytkownika drogą elektroniczną (e-mailowo) o nowych produktach, usługach, promocjach lub wydarzeniach Administratora lub jego partnerów.

  4. Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.

   Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub podmiotów z nim współpracujących.

  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

   

 4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. zewnętrznym firmom sprzedażowym,

   

 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Prawa Użytkownika

   Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

   W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: "EKOLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Południowa 5, 62-006 Kobylnica, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

   Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 6. PLIKI COOKIES
  1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

    

   Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

    

   1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
   2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
   3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
   4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
   5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

    

   W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

    

   Administrator informuje, że:

    

   1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
   2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

    

   Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
   Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
   Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.
   Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

   

 7. INNE WAŻNE INFORMACJE

   

  1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

   Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

  2. Przechowywanie danych osobowych

   Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
   Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

   • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

    

   W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

  3. Zmiany Polityki prywatności

   W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

  4. Informacje kontaktowe

   W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: "EKOLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Południowa 5, 62-006 Kobylnica, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Południowa 5, 62-006 Kobylnica.

    

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 07.08.2018.

Ekolab Sp z o.o. mający swoją siedzibę w Kobylicy pod Poznaniem, świadczy usługi w dziedzinie ochrony środowiska. W naszych nowocześnie wyposażonym pracowniach i akredytowanym laboratorium przeprowadzamy badania środowiskowe, w tym analizy wody, ścieków, odpadów i wiele innych. Wykonujemy również pomiary akustyczne, pomiary wentylacji i pomiary środowiska pracy.

Osoby zainteresowane współpracą, prosimy o kontakt z odpowiednią pracownią.

Sekretariat / Asystent Zarządu

Bożena Michalska
tel: 61 651 01 01 tel: 61 815 87 00 fax: 61 815 87 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes Zarządu

Zbigniew Strugała
tel: 61 651 01 01

Dział współpracy z klientem / Kierownik ds. Jakości

Lucyna Maciejewska 
tel: 61 651 01 01 tel: 61 815 87 03
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze akredytowane laboratorium podejmuje się wykonania analiz gleby, wody, ścieków oraz szeregu innych badań środowiskowych. Wykonujemy również pomiary środowiska pracy oraz pomiary substancji chemicznych. W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2005, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji.

Badanie wody przeznaczonej do spożycia

Ponadto, aby zapewnić kompleksową obsługę Klientów w zakresie badania wody przeznaczonej do spożycia, uzyskaliśmy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu do badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów i metod badawczych określonych w załączniku do decyzji, który to załącznik stanowi jej integralną część.

Szeroki wachlarz usług w dziedzinie ochrony środowiska oferuje firma EKOLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Kobylnicy pod Poznaniem. Specjalizujemy się w przeprowadzaniu badań środowiskowych, dbając o zachowanie najwyższych standardów jakości zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz obowiązującymi dokumentami PCA.

Posiadamy nowocześnie wyposażone laboratorium analityczne, w którym podejmujemy się przeprowadzenia badania gleby, badania ścieków czy analizy odpadów. Zakres działalności laboratorium obejmuje również wykonanie badania wody zdatnej do spożycia, jak i analizy wód podziemnych oraz powierzchniowych. Z kolei w naszych pracowniach wykonujemy pomiary środowiska pracy, pomiary hałasu i wentylacji oraz szereg innych. Podejmujemy się przeprowadzeniu wielu specjalistycznych pomiarów, np. pomiarów sprężonego powietrza w zakładach farmaceutycznych.

Nasi klienci mogą liczyć również na naszą pomoc przy wypełnianiu obowiązków wynikających z wymogów Prawa Ochrony Środowiska, takich jak: przygotowanie raportów oddziaływania na środowisko czy sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń wodno-prawnych. Zapraszamy do współpracy.

Szanowni Państwo,

chciałbym przedstawić firmę EKOLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszczącą się w Kobylnicy koło Poznania oraz świadczącą usługi z zakresu ochrony środowiska.

Chcąc sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych Klientów, działamy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz z obowiązującymi dokumentami PCA. System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005, wdrożony w 2008 roku, został potwierdzony certyfikatem akredytacji nr AB 869 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Nasz firma posiada też Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie badania wody do spożycia.

Badania środowiskowe i pomiary BHP

W naszym akredytowanym laboratorium badawczym wykonujemy badania środowiskowe  z zakresu analiz fizycznochemicznych próbek powietrza, a także badania ścieków, badania osadów oraz badania odpadów. Zajmujemy się również badaniem wód powierzchniowych i podziemnych oraz wody do spożycia. W zakresie naszej działalności mieści się również przeprowadzanie szczegółowych pomiarów, w tym pomiarów środowiska pracy i hałasu w środowisku, pomiarów emisji pyłów i pomiarów emisji zanieczyszczeń. Nasza oferta obejmuje ponadto wykonanie pomiarów wentylacji, pomiarów kwalifikacyjnych pomieszczeń czystych, a także pomiarów sprężonego powietrza w zakładach farmaceutycznych.

Celem naszej Pracowni Konsultingowej jest zapewnienie pomocy klientom chcącym wypełnić wszelki obowiązki formalno-prawne z dziedziny ochrony środowiska. Sporządzamy pozwolenia środowiskowe, np. pozwolenia wodno-prawne. Podejmujemy się prowadzenia sprawozdawczości obejmującej m. in. przygotowanie raportów KOBiZE oraz innych raportów oddziaływania na środowisko. Zajmujemy się całym procesem inwestycyjnym z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w tym również sporządzeniem karty informacyjnej przedsięwzięcia na środowisko. Świadczymy usługi z zakresu projektowania adaptacji akustycznych oraz wykonania projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Laboratorium akredytowane EKOLAB – pracownie

Pracownie, działające w strukturze EKOLAB Sp. z o.o., są następujące:

 • Pracownia Pomiarów Środowiska Pracy
 • Pracownia Pomiarów Emisji Zanieczyszczeń
 • Pracownia Akustyki Środowiska i Pomiarów Kwalifikacyjnych Pomieszczeń Czystych i Wentylacji
 • Pracownia Laboratorium Analitycznego
 • Konsulting i Geologia

Jako Prezes Zarządu deklaruję swoje zaangażowanie w realizację usług na najwyższym poziomie oraz ciągłe poszerzanie zakresu wykonywanych usług.

 

Zbigniew Strugała

Szanowni Państwo,

Świadczymy szeroki wachlarz usług pomiarowych i analitycznych z zakresu ochrony środowiska, środowiska pracy, czystości pomieszczeń, wentylacji, akustyki budowlanej. Pomiary i badania wykonujemy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz z obowiązującymi dokumentami PCA. Szeroki zakres akredytacji nr AB 869 pozwala nam na realizację usług pomiarowych i analitycznych w obszarach regulowanych prawnie. Prowadzimy również pełną obsługę środowiskową inwestycji zarówno na etapie projektowania i przygotowania , jak i na etapie eksploatacji. W tym celu zespół doświadczonych pracowników doradza i pomaga naszym klientom w uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń środowiskowych, przygotowaniu i prowadzeniu sprawozdawczości.

Firma Ekolab Sp. z o.o. zlokalizowana jest w Kobylnicy koło Poznania. Zachęcamy również do skorzystania z naszych usług w oddziałach firmy w Szczecinie i Wrocławiu.

Zapraszamy do zapoznania się naszą z ofertą.

Zbigniew Strugała

 
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta