Zgłoszenia wonoprawne.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w szczególnych przypadkach określonych w art. 123a dopuszcza dokonanie tzw. zgłoszenia wodnoprawnego:
1) wykonania pomostu do 25 m długości całkowitej;
2) postoju na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
3) przejścia napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejścia tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;
4) przejścia liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;
5) wykonania kąpieliska, wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;
6) odwadniania wykopów budowlanych oraz odprowadzania wód z wykopów budowlanych;
7) robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;
8) wykonywania stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo starosta, a jeżeli zgłoszenie dotyczy przedsięwzięć na terenach zamkniętych, organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo dyrektor regionalnego zarządu.


Zostaw numer - oddzwonimy

Aktualności

Akustyka budowlana.

W związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem na konsultacje i pomoc w zagadnieniach akustyki budynków mieszkalnych proponujemy Państwu:

  • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych
  • pomiary izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
  • pomiary drgań przenoszonych przez podłoże na budynki
  • dobór izolacyjności akustycznej stolarki okiennej z uwzględnieniem nawiewników w oparciu o polską normę PN-B-02151-3
  • szacowanie izolacyjności akustycznej przybliżonej R’ przegród budowlanych wewnętrznych oraz stropów z uwzględnieniem przenoszenia bocznego w oparciu o polskie normy PN-EN 12354-1 oraz PN-EN 12354-2
Więcej…
Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta