Pozwolenia zintegrowane

Instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169).


    W pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, odprowadzanie ścieków, pobór wód. W decyzji określa się również dopuszczalne poziomy hałasu z eksploatowanych urządzeń. Ponadto, instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques – BAT) oraz wydawanych systematycznie od 2012 roku konkluzji BAT.


    Gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych tymi substancjami na terenie zakładu, do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć raport początkowy.


Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta