Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 72 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej ustawa ooś) następuje m.in. przed uzyskaniem:

 • decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na  podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym;
 • zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  zezwolenia  na  przetwarzanie  odpadów  i  zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • przed  dokonaniem  zgłoszenia  budowy  lub  wykonania  robót  budowlanych  oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

  Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymienione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71). Rozporządzenie określa przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

  Organem właściwym do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poza przypadkami wymienionymi w art. 75 ust 1 ustawy ooś, jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Zostaw numer - oddzwonimy

Aktualności

Akustyka budowlana.

W związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem na konsultacje i pomoc w zagadnieniach akustyki budynków mieszkalnych proponujemy Państwu:

 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych
 • pomiary izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
 • pomiary drgań przenoszonych przez podłoże na budynki
 • dobór izolacyjności akustycznej stolarki okiennej z uwzględnieniem nawiewników w oparciu o polską normę PN-B-02151-3
 • szacowanie izolacyjności akustycznej przybliżonej R’ przegród budowlanych wewnętrznych oraz stropów z uwzględnieniem przenoszenia bocznego w oparciu o polskie normy PN-EN 12354-1 oraz PN-EN 12354-2
Więcej…
Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta