Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 72 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej ustawa ooś) następuje m.in. przed uzyskaniem:

  • decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na  podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym;
  • zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  zezwolenia  na  przetwarzanie  odpadów  i  zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  • przed  dokonaniem  zgłoszenia  budowy  lub  wykonania  robót  budowlanych  oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

    Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymienione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71). Rozporządzenie określa przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

    Organem właściwym do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poza przypadkami wymienionymi w art. 75 ust 1 ustawy ooś, jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta