Badania laboratoryjne próbek środowiskowych, gleb, odpadów, paliw

Wysokie kompetencje naszych pracowników w połączeniu z nowoczesną aparaturą pomiarową pozwalają na wykonywanie profesjonalnych badań laboratoryjnych próbek środowiskowych, odpadów, paliw stałych oraz próbek technologicznych. Nieustanie podnosimy kwalifikacje naszych pracowników poprzez udział w szkoleniach. Z kolei o wiarygodności i miarodajności wykonywanych przez nasze laboratorium badań może świadczyć prowadzona stale wewnętrzna kontrola jakości, oraz pozytywne wyniki badań biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych (ILC).

Analizy laboratoryjne – zakres usług

Przyjmujemy zlecenia na wykonanie badań łącznie z akredytowanym pobieraniem próbek lub próbek dostarczonych przez naszych klientów. Badamy i pobieramy próbki:

 • ścieków;
 • gleby i gruntu;
 • odpadów;
 • paliw stałych (paliw alternatywnych, SRF, biomasy);
 • wód podziemnych i powierzchniowych;
 • wody przeznaczonej do spożycia;
 • wody basenowej;
 • osadów ściekowych;
 • sprężonego powietrza;
 • powietrza ze środowiska pracy;
 • gazów odlotowych;
 • gazów składowiskowych;
 • z procesów technologicznych.

badania laboratoryjne

Nasz zakres akredytacji AB 869 i wykorzystywanie metodyk referencyjnych pozwala na pobieranie i wykonywanie badań w obszarze regulowanym prawnie. W naszym Laboratorium Analitycznym wykorzystujemy następujące metody i techniki analityczne:

 • optycznej spektrometrii z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-OES)
 • spektrometrii mas z jonizacja w plazmie indukcyjnie wzbudzonej (ICP-MS)
 • chromatografii gazowej (GC-FID)
 • chromatografii gazowej (GC) z detektorami FID,NPD,ECD
 • chromatografii gazowej ze spektrometrią masową (GC-MS)
 • chromatografii cieczowej (HPLC-UV-VIS, HPLC-FLD)
 • chromatografii jonowej (IC)
 • spektrometrii w podczerwieni (FTIR)
 • spektrometrii UV-VIS
 • płomieniowej absorpcji atomowej ( FAAS )
 • absorpcji atomowej w technice zimnych par (CV-AAS)
 • kalorymetrii
 • analizy elementarnej paliw (CHS)
 • oraz wielu innych technik klasycznych

Dla naszych klientów realizujemy również badania na nietypowych matrycach (kąpielach galwanicznych, mieszaninach rozpuszczalników, farbach, rudach, barwnikach, półproduktach i produktach), wykorzystywanych dla celów technologicznych. Poza ilościowymi oznaczeniami wykonujemy analizy jakościowe (technikami GC-MS oraz ICP-OES/MS) mające na celu weryfikacje składu próbek, ich ewentualnego zanieczyszczenia oraz identyfikacje wykrytych związków lub pierwiastków.


Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta